Ορθόδοξοι Άγιοι της Ουαλίας – Απολυτίκιο & Μεγαλυνάρια από τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη πρώην τραγουδιστή & στιχουργό Ελληνικού Rock Συγκροτήματος

Άγιοι της Ουαλίας

Απολυτίκιο & Μεγαλυνάρια από τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη πρώην τραγουδιστή & στιχουργό ελληνικού Rock συγκροτήματος

Ἀπολυτίκιον

Ἀσκητῶν καὶ Μαρτύρων χοροὶ ἀθροίσθητε, τῶν ἐν τῇ γῇ Οὐαλίας διαλαμψάντων πιστῶς, καὶ πρεσβείαν τῷ Κυρίῳ νῦν ποιήσατε, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς, τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, δι’ ἄκραν φιλανθρωπίαν, καὶ οἰκήτορας Βασιλείας, τῆς οὐρανίου ἀναδείξῃ ἡμᾶς.

Μεγαλυνάρια

Τοὺς τροπαιοφόρους ἐν ἀθληταῖς, καὶ σημειοφόρους, καὶ ὁσίους ἐν ἀσκηταῖς, πολιτευσαμένους, ἐν γῇ τῆς Οὐαλίας, ἐν πίστει συνελθόντες, δεῦτε ὑμνήσωμεν.

Τοὺς μαρτυρηθέντας δι’ ἀρετῆς, καὶ καταλιπόντας, ὑποτύπωσιν βιοτῆς, μάρτυρας ὁσίους, καὶ ἱεραποστόλους, προστάτας Οὐαλίας, πάντες τιμάτωσαν.

Τοὺς καθοπλισθέντας διὰ Σταυροῦ, καὶ τὸ τῆς εἰρήνης, εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ Οὐαλίᾳ, κηρύξαντας ἐμφρόνως, ὑμνήσωμεν προφρόνως, πάντες φιλέορτοι.

Ἔμψυχα κειμήλια καὶ σεπτά, Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Οὐαλίας τοὺς θησαυρούς, τοὺς ἐν τῶν Ἁγίων, τῇ Νήσῳ τεθαμμένους, Ἁγίους δισμυρίους, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Σκίρτα Οὐαλία πανευλαβῶς, καὶ θερμῶς δυσώπει, τὸν Παντάνακτα καὶ Θεόν, ὅπως ταῖς πρεσβείαις, τῶν σὲ εὐλογησάντων, Ἁγίων ἐκ τοῦ πλάνου, ἡμᾶς ἐξέληται.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s