Ορθόδοξοι Άγιοι της Ουαλίας – Απολυτίκιο & Μεγαλυνάρια από τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη πρώην τραγουδιστή & στιχουργό Ελληνικού Rock Συγκροτήματος

http://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarionhagiology.blogspot.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

https://irelandandbritishisles.wordpress.com

http://athensofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION – HAGIOLOGY

GREAT BRITAIN OF MY HEART

IRELAND & BRITISH ISLES

ATHENS OF MY HEART

Wales

Ουαλία, Μ. Βρεττανία

St_Melangell_of_Wales

Αγία Melangell, Παρθένος, Ηγουμένη στην Ουαλία († 641)

Wales Sign 2.jpg

Welcome-to-Wales-Banner

Άγιοι της Ουαλίας

Απολυτίκιο & Μεγαλυνάρια

από

τον Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη

πρώην τραγουδιστή & στιχουργό ελληνικού Rock συγκροτήματος

Ἀπολυτίκιον

Ἀσκητῶν καὶ Μαρτύρων χοροὶ ἀθροίσθητε, τῶν ἐν τῇ γῇ Οὐαλίας διαλαμψάντων πιστῶς, καὶ πρεσβείαν τῷ Κυρίῳ νῦν ποιήσατε, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς, τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, δι’ ἄκραν φιλανθρωπίαν, καὶ οἰκήτορας Βασιλείας, τῆς οὐρανίου ἀναδείξῃ ἡμᾶς.

Μεγαλυνάρια

Τοὺς τροπαιοφόρους ἐν ἀθληταῖς, καὶ σημειοφόρους, καὶ ὁσίους ἐν ἀσκηταῖς, πολιτευσαμένους, ἐν γῇ τῆς Οὐαλίας, ἐν πίστει συνελθόντες, δεῦτε ὑμνήσωμεν.

Τοὺς μαρτυρηθέντας δι’ ἀρετῆς, καὶ καταλιπόντας, ὑποτύπωσιν βιοτῆς, μάρτυρας ὁσίους, καὶ ἱεραποστόλους, προστάτας Οὐαλίας, πάντες τιμάτωσαν.

Τοὺς καθοπλισθέντας διὰ Σταυροῦ, καὶ τὸ τῆς εἰρήνης, εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ Οὐαλίᾳ, κηρύξαντας ἐμφρόνως, ὑμνήσωμεν προφρόνως, πάντες φιλέορτοι.

Ἔμψυχα κειμήλια καὶ σεπτά, Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Οὐαλίας τοὺς θησαυρούς, τοὺς ἐν τῶν Ἁγίων, τῇ Νήσῳ τεθαμμένους, Ἁγίους δισμυρίους, ὕμνοις τιμήσωμεν.

Σκίρτα Οὐαλία πανευλαβῶς, καὶ θερμῶς δυσώπει, τὸν Παντάνακτα καὶ Θεόν, ὅπως ταῖς πρεσβείαις, τῶν σὲ εὐλογησάντων, Ἁγίων ἐκ τοῦ πλάνου, ἡμᾶς ἐξέληται.

Martyr_Winifreda2

Αγία Παρθενομάρτυς Winifred της Ουαλίας († 650)

Teilo_Wales

Άγιος Teilo (Dillon), Επίσκοπος Llandaf της Ουαλίας († 6ος αι.)

Tydfil_Wales

Αγία Μάρτυς Tydfil της Ουαλίας († 480)

Dyfrig_Wales

Άγιος Dyfrig, Αρχιεπίσκοπος Caerleon της Ουαλίας († 545)

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Άγιος Twrog της Ουαλίας († 6ος αι.)

St_Kenneth_KILKENNY

Άγιος Cynedd (Kenneth), Ερημίτης, Ομολογητής του Gower της Ουαλίας († 6ος αι.)

Gwrnerth_and_Llywelyn

Άγιοι Gwrnerth & Llywelyn, Μοναχοί της Νήσου Bardsey Ουαλίας († 6ος αι.)

Cadoc_of_Llancarvan.jpg

Άγιος Cadoc του Llancarvan, Ουαλίας, Ιερομόναχος, μάρτυς († 592)

GwynllwOfWalesThePenitentKing.jpg

Άγιος Gwynllw (Gundleus) ο Μετανοών Βασιλέας και Ερημίτης της Ουαλίας († 523)

Daniel_of_Bangor

Άγιος Deiniol (Δανιήλ), Επίσκοπος του Bangor της Ουαλίας († 545)

Maudetus

Άγιος Mawes (Maudetus, Maudez) Μοναχός, Ερημίτης της Ουαλίας († 6ος αι.)

Tyssilio

Άγιος Tyssilio της Ουαλίας, Πρίγκηπας και Ηγούμενος (†640)

Cadfarch_Wales.jpg

Άγιος Cadfarch της Ουαλίας, Ιδρυτής τοπικών Εκκλησιών († 6ος αι.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s